Els principis d’Ecotxe

Aquests són els principis que fonamenten l’activitat de la cooperativa Ecotxe. Qualsevol acció ha d’estar guiada per aquests principis per avançar en la millora dels nostres serveis en el marc de la mobilitat sostenible.

  1. Sostenibilitat. La mobilitat ha de respectar els límits físics (energia, territori, petjada ecològica, etc.). El servei de cotxe elèctric compartit substitueix entre 8 i 15 cotxes privats. Com més cotxes compartits d’Ecotxe hi hagi, menys cotxes privats s’hauran de fabricar i incentivarà l’ús d’altres modes de transport més sostenibles.
  2. Prioritat de la gent sobre els vehicles. Els espais urbans han de prioritzar els modes actius a peu i en bici, el transport públic i les formes eficients de mobilitat compartida així com la seva connectivitat mútua. Les ciutats, pobles i administracions públiques han de desincentivar l’ús dels vehicles privats.
  3. Transport públic i col·lectiu com a mode principal per davant de la mobilitat motoritzada individual. Volem un sistema de transport públic i col·lectiu fort, eficient i que arribi al màxim de gent possible.
  4. Tarificació justa. Tots els vehicles i modes de transport han de pagar la seva proporció justa per l’ús de les vies, la seva congestió, la contaminació i l’ús de l’espai públic. La proporció justa ha de tenir en compte els costos i beneficis ambientals i socials.
  5. L’espai públic és per a les persones, no per als vehicles privats. Els cotxes ocupen entorn del 70% dels carrers i places i minven les possibilitats de fer vida social al carrer. Volem que els carrers siguin per a les persones, no per als cotxes privats. Cal desincentivar l’ús de l’espai públic per a vehicles privats i la seva infraestructura.
  6. Energia renovable com a font energètica: cap a un sistema energètic 100% renovable. Els vehicles elèctrics compartits s’han d’integrar en el nou model energètic basat únicament amb energies renovables.
  7. Cooperativisme i economia solidària: la millor manera de fer front als problemes d’insostenibilitat ambiental i d’injustícia social és a través de la cooperació i la participació. Com a cooperativa, assumim els principis del cooperativisme i de l’Economia Social i Solidària.
  8. Innovació col·laborativa per fer front als reptes de la mobilitat d’acord amb els principis cooperativistes de gestió democràtica i de cooperació entre cooperatives. Les noves tecnologies permeten, amb un ús conscient i adequat, una major participació de les persones i de col·laboració amb altres entitats amb l’objectiu de resoldre les necessitats de mobilitat.
  9. Respecte cap a la comunitat de la que formam part, la seva cultura i el seu territori. Les accions de la cooperativa han de ser responsables amb l’entorn ambiental, social i cultural en què està situada i han de promoure el desenvolupament de la comunitat.  

Principis de la cooperativa Ecotxe aprovats a l’Assemblea General de març del 2019.

Ajuda

Què és el Consell Rector?

Està format per un màxim de 11 persones elegides per l’Assemblea que assumiran les funcions de president/a, vicepresident/a, secretari/a i vocals de la cooperativa, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les directrius fixades per l’Assemblea. Podran exercir els seus càrrecs durant un mandat de quatre anys i ser reelegits indefinidament.

Què és l’Assemblea?

És el màxim òrgan de governança de la cooperativa on cada soci/a d’Ecotxe Som Moviment té un vot. Entre tots s’elegiran els membres del Consell Rector i els Interventors de comptes.

Des de l’Assemblea es dissenyarà el pla estratègic anual de la cooperativa, es farà seguiment de la gestió i s’avaluaran el resultats.

Com em puc fer soci/a?

Per fer-ho només cal emplenar el formulari a la nostra pàgina web i fer una aportació de 100 euros al capital social, una sola vegada, sense quotes, i retornables en el cas d’abandonar la cooperativa.

Qui pot ser soci/a?

Pot ser soci/a de la cooperativa qualsevol persona particular, cooperativa, empresa, associació, fundació, comunitat de veïns / veïnes, etc.

Quins avantatges té ser soci/a?

A més de poder utilitzar els cotxes compartits, ser soci/a permet accedir als altres serveis que pugui generar la cooperativa. A més a més, dóna la possibilitat d’accedir a la informació econòmica i social de la cooperativa, participar en la seva governança a través de l’Assemblea i els grups de treball que es puguin crear o invertir en els projectes de la cooperativa.