Malgrat les dificultats en 2020, la cooperativa de carsharing creix

Imatge de “Icones per a la diversitat” de Waitala.

El passat 4 de març es va celebrar l’Assemblea General de la cooperativa. Més de 20 persones varen assistir a la primera Assemblea celebrada íntegrament de forma telemàtica. El conjunt de socis i sòcies va donar suport als canvis proposats per avançar en la consolidació i creixement del servei de carsharing. 

L’Assemblea va reunir més de vint persones tant presents a través de la videoconferència com representades. La participació va ser bona, fins i tot  major que en assemblees anteriors que es realitzaren de forma presencial. Fer-la telemàticament potser va ajudar a la conciliació familiar, la qual cosa va facilitar la participació. 

Malgrat la Covid-19, la cooperativa segueix creixent

Durant la sessió, es va explicar l’evolució de la cooperativa durant el difícil any 2020. Es va palesar que la crisi sanitària havia trastocat totes les previsions que s’havien realitzat a l’Assemblea anterior. A pesar de totes les dificultats pel confinament i les restriccions a la mobilitat, s’ha aconseguit mantenir el creixement en la base societària, el número de persones usuàries dels vehicles compartits, el número de vehicles i en el ingressos per mantenir l’activitat, que han superat els 10.000 €. 

Evolució del número de persones sòcies i usuàries en 2020.

El resultat final de l’any ha estat negatiu (-3.915 €) com a conseqüència de l’impacte de la crisi sanitària i a les elevades amortitzacions de la flota de vehicles a que s’han hagut de fer front. Però el resultat operatiu -la diferència entre els ingressos i les despeses corrents- ha estat equilibrat. Aquest fet, tenint present l’impacte d’un confinament de dos mesos, ens fa ser optimistes i demostra clarament la viabilitat de l’activitat del carsharing i de la cooperativa.

Per altra banda, el balanç econòmic de la cooperativa és robust gràcies a l’elevada quantitat de recursos propis aportats per la base societària, entre capital social obligatori i voluntari. La cooperativa té fonaments sòlids per fer front als nous reptes perquè compta amb una bona solvència i nivell de liquiditat. Les previsions per a 2021, fetes amb criteris de prudència, mostren una continuació del creixement. Els esforços de l’equip de voluntaris per fer avançar el projecte es centraran en augmentar els ingressos i en reduir el pes d’algunes despeses per així poder equilibrar el balanç.

Canvis a les tarifes

El Consell Rector va exposar un dels principals canvis proposats i que fan referència a les tarifes. Al llarg dels darrers anys nombroses persones usuàries del carsharing havien demanat aplicar les tarifes ajustades al temps efectiu de la reserva i no per trams de mitja hora. D’aquesta forma, es va aprovar la proposta de tarificació per minuts.

Per poder assegurar l’equilibri entre els ingressos i les despeses per mantenir els vehicles, atès que passar a una tarificació per minuts implica una reducció de les entrades de la cooperativa segons les simulacions fetes, l’Assemblea va aprovar que la tarifa s’estableixi a 0,08 € per minut. La nova tarifa es començarà a aplicar a partir del 1r d’abril d’enguany.

L’Assemblea també va aprovar que el Consell Rector tengui l’opció d’introduir el concepte de tarifa per quilòmetre recorregut, si fos necessari, per compensar els costos relacionats directament amb l’ús efectiu dels vehicles com, per exemple, el desgast dels pneumàtics. En cas d’aplicar-se es fixaria en 0,01 €/km.

Noves tarifes d’Ecotxe a partir del 1r d’abril del 2021.

Una altra novetat aprovada referent a les tarifes és la introducció de nous conceptes per pèrdues d’elements d’ús dels cotxes compartits: targeta d’aparcament, targeta MELIB o cable de càrrega. En aquest cas, es repercutirà el cost de reposició de l’element perdut i s’afegiran 5 € de cost de gestió

Aprovada una nova emissió de capital social voluntari

L’Assemblea General va autoritzar l’emissió de capital social voluntari per un màxim de 50.000 € que ha de servir per una eventual  compra de nous vehicles per ampliar el servei de carsharing. El capital social voluntari és una eina pròpia de les cooperatives amb la qual les persones sòcies realitzen aportacions econòmiques a canvi d’una remuneració. 

Per a l’any 2021, l’Assemblea va decidir fixar el tipus d’interès per remunerar les aportacions al capital social voluntari a l’1% anual.

El nou Consell Rector d’Ecotxe

Enguany ha tocat renovar els membres del Consell Rector. Els membres sortints i que no renoven càrrec han estat Manel Rivera i Enrique Raya, a qui hem agraït el seu gran compromís i feina feta pel desenvolupament de la cooperativa. No obstant, continuaran contribuint a la cooperativa en tant que voluntaris.

Les persones que presenten candidatura per a formar part del Consell Rector són Carles Valentí Aguiló, Marcel Masferrer, Alexandre Duran, Francesca Campana, Elena Omezzolli, Antoni Cot i Lluc Amengual. Totes són elegides per a ser membres del nou Consell Rector.

En 2021 volem seguir creixent amb més participació i cooperació

Per a l’any 2021, els objectius segueixen essent els mateixos que en 2020: augmentar la base societària, el nombre de persones usuàries i els ingressos, estendre la cooperació amb més entitats i promoure la participació. Un objectiu que queda condicionat a l’evolució de la cooperativa al llarg de l’any és l’inici de la professionalització de tasques que actualment realitzen persones voluntàries.

Per llegir més detalls de l’Assemblea General, pots consultar l’acta o veure la presentació completa.