L’Assemblea 2022 marca un canvi d’etapa

El dissabte 7 de maig es va celebrar l’Assemblea General de la cooperativa, la primera que realitzàvem presencialment després del període de dos anys de pandèmia. Una quinzena de persones hi varen assistir, entre presents i representats. A l’Assemblea es varen aprovar tots els punts proposats. A partir del primer de juliol hi haurà una actualització de tarifes.

Creix la base societària de la cooperativa

La sessió va començar repassant tota l’activitat social realitzada al llarg de l’any 2021 amb especial èmfasi en la incorporació d’un nou vehicle a la flota i l’evolució positiva en l’ús dels vehicles. L’evolució del número de persones associades a la cooperativa i usuàries del sistema de carsharing ha seguit creixent al llarg de l’exercici. A 31 de desembre del 2021, la cooperativa la formàvem 225 persones i entitats, 32 més que un any abans. El nombre de persones usuàries en el mateix període va augmentar en 54 persones, fins a les 251. 

Evolució del número de persones sòcies i usuàries en 2021.

Ecotxe tanca el 2021 amb excedent positiu

En 2021 hi ha hagut un fort augment dels ingressos, principalment per la major oferta de vehicles i la recuperació de l’activitat afectada per la pandèmia. Els ingressos per usos dels vehicles varen pujar fins a gairebé 19.000 € (IVA exclòs). Les despeses, per altra banda, també varen augmentar però de forma més moderada. També s’han aconseguit algunes subvencions que han contribuït a sufragar algunes despeses. 

Com a resultat, l’any 2021 ha tancat amb un resultat operatiu positiu de 2.789 € i, per primer any, s’ha assolit un excedent cooperatiu de 1.319 € després d’impostos. Aquest resultat positiu es dedicarà a compensar els negatius d’exercicis anteriors.

El balanç econòmic de la cooperativa es manté sòlid amb un alt nivell de recursos propis aportats per la base societària, entre capital social obligatori i voluntari. La cooperativa té un bon nivell de solvència i de liquiditat per afrontar els objectius del 2022. 

Les previsions per a 2022, aplicant el principi de prudència, mostren una continuació del creixement per donar un millor servei a la ciutadania que aposta per un nou model de mobilitat. Els esforços de l’equip de voluntaris per fer avançar el projecte es centraran en augmentar els ingressos, modernitzar tecnològicament la flota i reprendre les activitats formatives, entre altres objectius. Un dels més destacats en 2022 serà l’inici de la professionalització del servei. 

Noves tarifes

L’Assemblea va aprovar la proposta de noves tarifes, que presenten algunes novetats a proposta del Consell Rector. 

Les tarifes per temps (per minut i per dia) s’actualitzen per recollir les majors despeses que es preveuen a causa de l’alta inflació, les millores tecnològiques implementades als vehicles i l’inici de la professionalització. Aquests dos darrers factors tendran com a efecte millorar la qualitat del servei de la cooperativa. 

La tarifa per excés de temps també s’actualitza atès que no s’havia fet a l’anterior Assemblea. L’objectiu d’aquesta tarifa és desincentivar l’entrega del vehicle fora de temps de la reserva i compensar els costs per a la cooperativa d’indemnitzar la persona amb una reserva posterior no satisfeta. 

S’introdueix el concepte de tarifa per quilòmetre per cobrir una part dels costs derivats de l’ús dels vehicles, principalment el desgast de les rodes (s’han de canviar cada 30.000 km) i per altres parts que van degradant-se amb l’ús. 

Una altra novetat és la introducció del càrrec per cancel·lació o canvi d’una reserva amb menys de 12 hores d’antelació. Aquesta clàusula s’aplicarà quan es consideri que repetidament hi ha un ús indegut de les reserves que afecten negativament als altres usuaris. En cas d’aplicació, es comunicarà prèviament a la persona afectada i serà el Consell Rector qui col·lectivament valorarà la seva aplicació, fins que no quedi recollit en un futur al reglament de règim intern de la cooperativa. L’objectiu d’aquesta clàusula és desincentivar la realització de reserves no confirmades que s’anul·len o es redueixen dràsticament al darrer moment, perjudicant la possibilitat que altres usuaris puguin planificar una reserva i, en definitiva, a la cooperativa. 

Les noves tarifes començaran a aplicar-se a partir del primer de juliol del 2022.

Noves tarifes d’Ecotxe a partir del 1 de juliol del 2022.

Aprovada una nova emissió de capital social voluntari

L’Assemblea General va autoritzar l’emissió de capital social voluntari per un màxim de 50.000 € que ha de servir per una eventual  compra de nous vehicles per ampliar el servei de carsharing. El capital social voluntari és una eina pròpia de les cooperatives amb la qual les persones sòcies realitzen aportacions econòmiques a canvi d’una remuneració. 

Per a l’any 2022, l’Assemblea va decidir fixar el tipus d’interès per remunerar les aportacions al capital social voluntari al 2,5 % anual.

Renovació d’Intervenció de Comptes

Enguany un dels membres d’Intervenció de Comptes acabava mandat. Guillem Solivellas ha tornat a presentar la seva candidatura per renovar el seu càrrec. L’Assemblea l’ha reelegit unànimement. 

Objectius del 2022: creixement sòlid amb participació, cooperació, formació i professionalitat 

Per enguany, els objectius marcats continuen essent molt semblants als dels anys anteriors. Per a seguir consolidant la cooperativa de carsharing de Mallorca, és necessari continuar amb l’augment de la base societària, del nombre de persones usuàries i com a conseqüència també dels ingressos. Una forma de fer-ho de forma cooperativa és amb la col·laboració amb altres entitats com hem vengut fent fins ara. Alhora, volem promoure la participació dels socis i sòcies en la cooperativa a través de diferents formes: voluntariat de diferents tipus, tutoria d’un Ecotxe, reflexió amb el Consell Rector, etc. 

Enguany volem reprendre de nou l’activitat formativa que havia caracteritzat a la cooperativa abans de la pandèmia. Per començar, volem tornar a convocar les sessions de demostració “Prova Ecotxe”. 

La professionalització finalment està encarrilada i es preveu que per al quart trimestre ja es pugui incorporar una persona a temps parcial per realitzar diverses tasques per a la cooperativa. 

A Esporles, tenim la intenció d’assajar un nou model que consistirà en el lloguer d’un vehicle particular a nom de la cooperativa a canvi del pagament d’una comissió en funció dels ingressos generats. El vehicle actual d’Esporles serà transferit a Palma. 

Finalment, un objectiu que consideram estratègic és assegurar la disponibilitat de places d’aparcament a llarg termini. Actualment les tenim amb els ajuntaments de Palma (a través de la SMAP) i Esporles però volem establir acords que puguin assegurar la continuïtat del servei en els propers anys. 

Per llegir més detalls de l’Assemblea General, pots consultar l’acta o veure la presentació completa.