Blog

Què és l’Assemblea?

És el màxim òrgan de governança de la cooperativa on cada soci/a d’Ecotxe Som Moviment té un vot. Entre tots s’elegiran els membres del Consell Rector i els Interventors de comptes. Des de l’Assemblea es dissenyarà el pla estratègic anual de la cooperativa, es farà seguiment de la gestió i s’avaluaran el resultats.

Més informació

Què és el Consell Rector?

Està format per un màxim de 11 persones elegides per l’Assemblea que assumiran les funcions de president/a, vicepresident/a, secretari/a i vocals de la cooperativa, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les directrius fixades per l’Assemblea. Podran exercir els seus càrrecs durant un mandat de quatre anys i ser reelegits indefinidament.

Més informació